Polityka prywatności

Niepublicznego Przedszkola RozwijaMY Elżbieta Banaś-Pasławska
ul. Ujsolska 3b | 34-370 Rajcza z siedzibą w Rajczy

Polityka prywatności

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Administratorem danych osobowych Klienta jest Elżbieta Banaś-Pasławska | ul. Ujsolska 3B, 34-370 Rajcza | NIP 5532258291 | tel. 501624054 | e.banas@edukacjairozwoj.pl, zwaną dalej Przedszkolem.
 2. Przedszkole będzie przetwarzać dane Klienta wyłącznie w celu wykonania zawartej ze Przedszkolem umowy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.
 3. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych Klienta w celu marketingu bezpośredniego. Przedszkole nie będzie przetwarzać danych w celach innych niż wykonanie Umowy i w niezbędnym zakresie do jej wykonania.
 4. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Przedszkole przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne Przedszkolu do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Przedszkole będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczeń.
 6. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane wyłącznie pracownikom Przedszkola oraz podmiotom wykonującym umowy na zlecenie Przedszkolem – tylko w celu wykonania Umowy.
 7. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy.
 2. Przedszkole informuje, że nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Klienta nie są profilowane.
 3. W każdej chwili przysługuje Klientowi prawo do wycofywania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W chwili akceptacji Polityki Prywatności, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Przedszkole w celu wykonania umowy.
 5. Zgoda powyższa obejmuje również przetwarzanie przez Przedszkole danych zawartych w plikach typu „Cookies” w celach analitycznych.
 6. Polityka obowiązuje od dnia 01.08.2020 roku.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że Administratorem danych osobowych Klienta jest Elżbieta Banaś-Pasławska | ul. Ujsolska 3B, 34-370 Rajcza | NIP 5532258291 | tel. 501624054 | e.banas@edukacjairozwoj.pl
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług realizowanych przez Niepubliczne Przedszkole Rozwijamy prowadzone przez Administratora i w celu realizacji umów zawartych z Administratorem. Dane w wyżej określonych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), i b), i c) RODO.
 
W trakcie przetwarzania dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów, którym zlecone zostało świadczenie usług na rzecz Przedszkola.
 
Dane osobowe przetwarzane w celach określonych powyżej, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.
 
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 
Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym albo warunkiem zawarcia umowy oraz pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy, czy też brak możliwości jej zawarcia.
 
Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pana/Pani dane nie są profilowane.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Informacje w klauzuli mają zastosowanie od dnia 01.01.2021 roku.